สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียนเป็นสะพานเชื่อมด้านการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศต่างๆ ในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน การตลาด การสร้างเครือข่ายและเทคโนโลยีทางธุรกิจโดยผ่านกิจกรรมร่วมกัน การประสานงานการเยี่ยมเยื่อนระหว่างองค์กรเอกชนที่มีชื่อเสียงและสร้างโอกาสความร่วมมือกับนานาประเทศ ทั้งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ทางเศษฐกิจและวัฒนธรรมให้แก่สมาคม
เครือข่ายสมาชิกของสมาคมเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในวงการค้าและการลงทุนคลอบคลุมทั้งด้านการผลิต แปรรูป การค้า การเงิน การท่องเที่ยวและการบริการ ของแต่ละประเทศ อาทิเช่น สมาคมการค้าไต้หวัน สมาคมการค้าแห่งประเทศจีน สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมบรูไน สมาคมการค้าใหญ่กัมพูชา สมาคมการค้าและอุตสาหกรรม อินโดนีเซีย เป็นต้น
นายกสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน มอบผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ซีแวลู แก่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาCovid-19

นายกสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน มอบผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ซีแวลู แก่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาCovid-19

20 พฤษภาคม 2564 นายกสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน มอบผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ซีแวลู แก่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาCovid-19 จำนวน 500,000 บาท

ดูรายละเอียด »

นายกสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนแก้ไขปัญหาCovid-19แก่โรงพยาบาลศิริราช

นายกสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนแก้ไขปัญหาCovid-19แก่โรงพยาบาลศิริราช

6 พฤษภาคม 2564 นายกสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนแก้ไขปัญหาCovid-19แก่โรงพยาบาลศิริราชจำนวน 1,000,000 ล้านบาท

ดูรายละเอียด »

5สิงหาคม2563 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562

5สิงหาคม2563 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562

5สิงหาคม2563 จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 และเลือกตั้งนายกและกรรมการสมาคมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสมาคมฮงสุน ถนนพระราม4 เขตสาทร กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด »

สัมมนาส่งเสริมการค้าไทย-CLMV:ปัญหา-โอกาสในปัจจุบันและอนาคตหลังCoviedคลี่คลายจะเป็นอย่างไร

สัมมนาส่งเสริมการค้าไทย-CLMV:ปัญหา-โอกาสในปัจจุบันและอนาคตหลังCoviedคลี่คลายจะเป็นอย่างไร

สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาส่งเสริมการค้าไทย-CLMV:ปัญหา-โอกาสในปัจจุบันและอนาคตหลังCoviedคลี่คลายจะเป็นอย่างไร วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

ดูรายละเอียด »

ปรับตัวสู่ออนไลน์ เพิ่มยอดขาย ผ่าน เหมา-เหมา.com

ปรับตัวสู่ออนไลน์ เพิ่มยอดขาย ผ่าน เหมา-เหมา.com

สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ SCB 10X จัดสัมมนาร่วมกัน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร FYI Center

ดูรายละเอียด »

ส่งท่านฑูตไต้หวัน 1 มิถุนายน 2563

ส่งท่านฑูตไต้หวัน 1 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียด »

พบท่านฑูตพาณิชย์ไต้หวัน วันที่ 3 มีนาคม 2563

พบท่านฑูตพาณิชย์ไต้หวัน วันที่ 3 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียด »

ศึกษาดูงาน บริษัท ComeBuy Thailand วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ศึกษาดูงาน บริษัท ComeBuy Thailand วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียด »

พบท่านฑูตพาณิชย์มาเลเซีย วันที่ 29 มกราคม 2563

พบท่านฑูตพาณิชย์มาเลเซีย วันที่ 29 มกราคม 2563

ดูรายละเอียด »

ศึกษาดูงาน บริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ศึกษาดูงาน บริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ดูรายละเอียด »

Thailand-Vietnam on Mutual Growth and Development วันที่ 31 ตุลาคม 2562

Thailand-Vietnam on Mutual Growth and Development วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ดูรายละเอียด »

พบ PHD สภาหอการค้าอินเดีย วันที่ 20 สิงหาคม 2562

พบ PHD สภาหอการค้าอินเดีย วันที่ 20 สิงหาคม 2562

ดูรายละเอียด »

สัมมนาโอกาสส่งออกสินค้าไทยในวิกฤตสงครามการค้า จีน-สหรัฐ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

สัมมนาโอกาสส่งออกสินค้าไทยในวิกฤตสงครามการค้า จีน-สหรัฐ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ดูรายละเอียด »

ศึกษาดูงาน ณ เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2562

ศึกษาดูงาน ณ เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2562

ดูรายละเอียด »

อบรมการซื้อขายออนไลน์แก่สมาชิก วันที่ 21 มีนาคม 2562

อบรมการซื้อขายออนไลน์แก่สมาชิก วันที่ 21 มีนาคม 2562

ดูรายละเอียด »

สัมมนาประจำปี 2019 บทบาทประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน วันที่ 30 มกราคม 2562

สัมมนาประจำปี 2019 บทบาทประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน วันที่ 30 มกราคม 2562

ดูรายละเอียด »

คณะกรรมการสมาคมเข้าพบอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

คณะกรรมการสมาคมเข้าพบอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

ดูรายละเอียด »

คณะกรรมการสมาคมเข้าพบอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันที่ 9 เมษายน 2561

คณะกรรมการสมาคมเข้าพบอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันที่ 9 เมษายน 2561

ดูรายละเอียด »

คณะกรรรมการสมาคมเข้าพบทูตพาณิชย์ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่26 มิถุนายน 2561

คณะกรรรมการสมาคมเข้าพบทูตพาณิชย์ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่26 มิถุนายน 2561

ดูรายละเอียด »

คณะกรรมการเข้าพบทูตพาณิชย์ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการเข้าพบทูตพาณิชย์ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ดูรายละเอียด »

คณะกรรมการเข้าพบทูตพาณิชย์ลาว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการเข้าพบทูตพาณิชย์ลาว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ดูรายละเอียด »

คณะกรรรมการสมาคมเข้าพบเอกราชทูตพร้อมด้วยอุปนุทูตและ ทูตพาณิชย์อินโดนีเซียเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

คณะกรรรมการสมาคมเข้าพบเอกราชทูตพร้อมด้วยอุปนุทูตและ ทูตพาณิชย์อินโดนีเซียเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

ดูรายละเอียด »

คณะกรรรมการสมาคมเข้าพบทูตพาณิชย์เวียดนาม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

คณะกรรรมการสมาคมเข้าพบทูตพาณิชย์เวียดนาม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

ดูรายละเอียด »

คณะกรรมการสมาคมเข้าพบทูตพาณิชย์ประเทศพม่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

คณะกรรมการสมาคมเข้าพบทูตพาณิชย์ประเทศพม่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ดูรายละเอียด »

โครงการเสวนาหัวข้อ50 ปี ประชาคมอาเซียน โอกาส - ความท้าทาย

โครงการเสวนาหัวข้อ50 ปี ประชาคมอาเซียน โอกาส - ความท้าทาย

ดูรายละเอียด »

โครงการโบว์ลิ่งเชื่อมความสัมพันธ์

โครงการโบว์ลิ่งเชื่อมความสัมพันธ์

ดูรายละเอียด »

โครงการอบรม สัมมนา ณ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

โครงการอบรม สัมมนา ณ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ดูรายละเอียด »

 ขอเชิญสมาชิกสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมมการประชุมในหัวข้อ“Lam Dong, a promised land for investment, trade and tourism”
ขอเชิญเข้าร่วมมการประชุมในหัวข้อ“Lam Dong, a promised land for investment, trade and tourism” การเข้าร่วมประชุมและหารือกับคณะผู้แทนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคู่ค้าชาวเวียดนามและชาวไทยซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้การประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่นักลงทุนไทยจะได้รับทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบข้อบังคับการลงทุนและเพื่อสำรวจโอกาสในการลงทุนการค้าและการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน
  เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม โครงการ "เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการค้าออนไลน์ Canon Smart Online SME" หัวข้อเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์แฟชั่น
 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า MIDYEAR EXPORT FESTIVAL ระหว่างวันที่ 13-22 กรกฎาคม 2561
 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา “พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า” (Train the Trainers by NEA)
 สัมมนา ฟรี “ปลุกพลัง เถ้าแก่ชั้นเทพ” ครั้งที่ 2 ตอน ถอดรหัสธุรกิจ 4 DNA
สัมมนา ฟรี “ปลุกพลัง เถ้าแก่ชั้นเทพ” ครั้งที่ 2 ตอน ถอดรหัสธุรกิจ 4 DNA โดยอาจารย์ ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง ประธานโครงการ Thailand Inspiration ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 นี้ ที่ อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสีลม
 “E-Commerce Big Bang”
กระทรวงพาณิชย์พร้อมแล้ว ที่จะพาคนไทย ไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กหรือคนตัวใหญ่ก้าวไปแข่งขันในตลาดโลก ด้วยแพลตฟอร์มของคนไทย 'THAITRADE.COM' ผ่านการจัดงาน "E-Commerce Big Bang : วิถีการค้าไทย...สู่วิถีออนไลน์" ออนไลน์ ในวันที่ 7 มิถุนายนนี้ เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และในวันเดียวกัน ยังจัดงานสัมนาครั้งใหญ่ "E-Commerce Big Bang มิติใหม่ Thaitrade.com for All" เปลี่ยนธุรกิจไทยสู่โลก เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บให้กับเอสเอ็มอีในการก้าวส
 กำหนดการสัมมนาหัวข้อ India: Your Destiny, Your New Destination
กำหนดจัดงานสัมมนาหัวข้อ India: Your Destiny, Your New Destination ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
 กำหนดจัดงานมหกรรมแสดงสินค้า China International Import Expo CIIE ครั้งที่1
 คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติดูงานสภาพการค้า จ.เชียงราย

ค้นหาบทความ

!--