คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติดูงานสภาพการค้า จ.เชียงราย

 

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ และ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการแรงงานในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ รองประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และนายกสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับสภาพการค้า มูลค่าการค้า การนำเข้า - ส่งออก การกำกับดูแลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตร สถานการณ์การค้าชายแดน แนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร การลงทุนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงราย โครงการ SME Support&Rescue Center กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวทางประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย การพิจารณาแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย

 

เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรเชียยงของ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพการค้าชายแดน ณ ด่านศุลกากรเชียงของ พิธีการนำเข้า - ส่งออก รายการสินค้านำเข้า - ส่งออกสินค้าที่สำคัญ กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า - ขาออก การตรวจสินค้าด้วยเครื่อง X-Ray วิธีการหลักการตรวจสอบการสำแดงเท็จ การตรวจสอบการนำเข้า - ส่งออกสินค้าควบคุมและสินค้าตามมาตรการต่าง ๆ และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร

 

ค้นหาบทความ

!--